Pratik Hekim | İnternetteki Hekim
info@pratikhekim.com 0 850 304 47 42

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışan Aydınlatma Metni

Vitapure Teknoloji Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (pratikhekim.com) (“PRATİKHEKİM”) olarak danışanlarımızın kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz ve bu konuda hazırlamış olduğumuz Kişisel Veri İşleme Politikası’na ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile bu politikaların eklerine uygun hareket etmekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amaçları Kişisel verileriniz, üyelik oluşturma, destek talebi gönderme, hesap bilgilerinizi güncelleme, randevu alma amaçlı olarak doldurduğunuz formlar vasıtalarıyla toplanmaktadır.

Şirketimiz tarafından yeni danışan kayıtlarının alınması, kayıtlarınızın güncel tutulması, destek taleplerinizin cevaplanması, randevuların düzenlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması ve pazarlama amaçlarıyla işlenmektedir.

Bunun dışında herhangi bir veri işlemesi yapılmamaktadır. Özellikle sağlık verilerinizle ilgili olarak herhangi bir işleme yapılmamakta, hekimlerimiz ile yaptığınız görüşmeler kesinlikle kaydedilmemektedir. Bu verileriniz sadece randevu oluşturduğunuz ilgili hekim tarafından hasta mahremiyet hakkı ve tıbbi hekimlik meslek etiği kurallarına uygun olarak işlenmektedir. Şirketimiz tarafından sadece randevunuza ilişkin (randevu saati, hekim bilgisi) veriler işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; randevu oluşturduğunuz hekime, şirketimiz tarafından iş birliği içinde bulunan ve şirketimize dışarıdan hizmet veren şahıs ve şirketlere ve talep edilmesi veya zorunlu olması halinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen veri işleyenler ile gizlilik taahhütnamesi imzalanmış ve bu kişilerin de veri güvenliğine riayet etmesi sağlanmıştır.

Buna ek olarak verilerinize şirket içinde sadece gizlilik taahhüdü altında bulunan kişiler tarafından erişilebilmektedir. Veriye erişimi olan kişilere gerekli eğitimler verilmiş ve bu kişilerin konunun önemiyle ilgili farkındalığı arttırılmıştır.

Yurtdışına hiçbir veri aktarımı yapılmamaktadır.

3. Kişisel Veri İşleme Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, sözleşme imzalanması, üyelik oluşturulması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, tıbbi teşhis bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi ve kanunlarda öngörülmesi sebepleriyle işlenmektedir.

Bu sebeplerden herhangi biri söz konusu olmadığı istisnai durumlarda tarafınızdan işleme için açık rızanız talep edilmektedir. Bu kapsamda sadece tarafınıza ticari elektronik iletimi gönderimi yapılması amacıyla tarafınızdan alınan veriler ile ilgili olarak açık rızanız talep edilmektedir. Açık rıza vermek istememeniz durumunda bu verileriniz sadece yukarıda belirtilen amaçlar için dar kapsamlı olarak işlenecek ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir.

4. Veri Güvenliği Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır. Toplanan tüm veriler güvenlik önlemleri alınmış olan serverlarda toplanmakta olup verilere hem fiziki hem de çevrimiçi olarak sadece gizlilik taahhüdü yükümlülüğü altında bulunan kişilerce erişim sağlanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Tüm danışanlarımız bize başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Başvuru yapmak için tarafımızca hazırlanan başvuru formuna (i) web sitemizin ana sayfasında altta bulunan “Kişisel Verilerin Korunması” sekmesinden veya (ii) doğrudan Veri Sahibi Başvuru Formu dökümanını linkini girerek veya (iii) merkez adresimiz olan Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak B Blok No:6/2/15 Pendik/İstanbul adresinde fiziki olarak teslim alabilir ve formu dolduktan sonra imzalı bir nüshasını (i) şirket merkez adresimize teslim edebilir veya (ii) imzalı nüshasını taradıktan sonra info@pratikhekim.com e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurunuz en kısa sürede yanıtlanacaktır.